Privacyverklaring

Privacyverklaring
Amstelland Meerlanden Regio – Gemeente Haarlemmermeer

Voor een optimale dienstverlening aan onze personen, bedrijven en de bezoekers van www.amstelland-meerlanden.nl verwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor handelingen die wij verrichten met de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet AVG in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Haarlemmermeer zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Haarlemmermeer heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de gemeente, dan gebruikt de gemeente daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerkt de gemeente Haarlemmermeer persoonsgegevens.

De gemeente Haarlemmermeer gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van met name inwoners en bezoekers van Haarlemmermeer, zoals naam, geboortedatum en/of adres, maar ook het Burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid als dat noodzakelijk is. De gemeente verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen.

Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De gemeente Haarlemmermeer hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. Ook treft de gemeente Haarlemmermeer passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

De gemeente Haarlemmermeer:

 • Verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
 • Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
 • Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek.

Delen van persoonsgegevens

Gemeente Haarlemmermeer werkt voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie van de gemeente. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten uitoefenen

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Haarlemmermeer uitoefenen. Dit betekent dat u o.a. om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt.

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Gemeente Haarlemmermeer van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Gemeente Haarlemmermeer van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om Gemeente Haarlemmermeer te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op gegevenswissing: het recht om Gemeente Haarlemmermeer te verzoeken uw gegevens te wissen.

Om gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen via C.Gerritsen@Haarlemmermeer.nl, door een brief te sturen naar Raadhuislaan 1, 2132 TZ Hoofddorp t.a.v. privacyteam of via e-mail: privacy@haarlemmermeer.nl.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Binnen de gemeente Haarlemmermeer is een functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van uw persoonsgegevens (interne toezichthouder). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met deze FG.

Vragen of klachten

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een privacyklacht indienen via het digitale klachtenformulier. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail: privacy@haarlemmermeer.nl.