Thema Wonen

Thema’s

Wonen

Met de toegenomen druk op de woningmarkt is wonen voor de deelregio AM steeds belangrijker geworden. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningen zijn in het geding, zeker voor de lage en middeninkomens. De samenwerking op het gebied wonen is onderverdeeld in vier hoofdthema’s: woningproductie, betaalbaarheid, toewijzing en doelgroepenbeleid. Op deze onderwerpen werkt AM bestuurlijk en ambtelijk samen binnen de MRA.

Medio 2018 is het Actie Programma Wonen AM door alle AM-gemeenten vastgesteld. In dit Actie Programma is aangegeven welke projecten AM vanaf 2018 wil oppakken en hoe daarbij kan worden samengewerkt binnen de MRA en de ‘RAP-regio’ (AM, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland).

Om aan de toenemende behoefte te voldoen, moeten tot 2040 in het MRA-gebied 240.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Op dit moment wordt de productie versneld, waarbij deelregio AM een substantieel deel voor haar rekening neemt. In opdracht van de provincies Noord-Holland en Flevoland wordt binnen het MRA-gebied onder meer de plancapaciteit bijgehouden. In MRA-verband wordt bovendien gekeken naar de kwalitatieve woningbehoefte en de betaalbaarheid van de woningvoorraad.

Daarnaast werkt de deelregio AM van oudsher samen met Amsterdam en de deelregio Zaanstreek-Waterland. De 15 gemeenten binnen deze RAP-regio hebben onder meer een gemeenschappelijk toewijzingssysteem voor sociale huurwoningen. In 2018 zijn de uitgangspunten voor een herijking van dit systeem vastgesteld. Verder wordt in de RAP-regio de ontwikkeling van de betaalbaarheid van de woningvoorraad gemonitord.

Tenslotte willen de gemeenten binnen AM-verband de behoefte, afspraken en ervaringen met betrekking tot het huisvesten van specifieke doelgroepen inventariseren.